Jaroměřice nad Rokytnou

Chrám sv. Markéty

Farní kostel svaté Markéty byl vysvěcen v roce 1738. Stal se Janu Adamu Questenberkovi jakousi zámeckou kaplí. Vznikal téměř současně s barokní přestavbou zámku a na jeho vzniku se proto podíleli i stejní umělci.

https://farnostjaromerice.cz/

Kostel je východně situovaný. Na západní straně je široké průčelí spojující dvě diagonálně postavené hranolové věže. Severní zvonová věž byla vystavěna již roku 1732, ale v roce 1773 se její vrchní část zřítila. Věž již nebyla uvedena do původního stavu a až roku 1782 byl kostel dokončen dostavbou průčelí i jižní věže, do té doby dovedené pouze do prvního patra, do dnešní podoby. Zvony v severní věži, až na zvon svatá Markéta z roku 1702, byly dvakrát zrekvírovány, proto v roce 1994 přibyl na novou ocelovou zvonovou konstrukci zvon sv. Václav, Panna Maria Pomocnice a umíráček svatý Josef.

Chrám je centrální stavbou. Loď má tvar elipsy, jejíž délka je 20 m a šířka necelých 15 m, výška až k lucerně je 44 m.

Po obvodu lodě jsou dva větší boční oltáře a čtyři menší s rakvovými relikviáři. V nich jsou umístěné relikvie sv. Vincence, sv. Reparaty, sv. Urbana a sv. Konstantina, které hrabě získal v roce 1726 od papeže Benedikta XIII. Oltáře jsou zasvěceny sv. Vincenci, sv. Reparatě a sv. Janům, Nepomuckému a Sarkandrovi. Sochař Kašpar Ober doplnil všechny oltáře sochami světců.

Kazatelna je postavena podle ustáleného vzoru ještě z období renesance, barokními řezbami ji opatřil v roce 1698 Jan Joachim Hitzendorf. Naproti kazatelně je mariánský oltář pocházející ze zámecké kaple v Maříži.

V prvním patře kostela jsou čtyři zpěvácké chóry a vzadu jeden velký pro hudebníky. Na hlavním kůru jsou pneumatické varhany z roku 1974.

Velmi důležitou osobou pro výzdobu celého kostela se stal vídeňský výtvarník, umělecký poradce Karla VI. a šlechty, Konrád Adolf von Albrecht. Kolem roku 1728 vypracoval úplný program na výzdobu chrámu sv. Markéty v Jaroměřicích. Proto je celková koncepce kostela jednotná a tematicky vyvážená. Malířská i sochařská díla se navzájem doplňují a postupně gradují.

Loď kostela i presbytář jsou bohatě vyzdobeny freskami od Karla Františka Teppera. V lodi nad římsou jsou 4 evangelisté a 4 církevní učitelé. Mezi římsami v tamburu je 8 alegorických postav Blahoslavenství. V kopuli je ve spodní části 10 ctností a horní část kopule je nebe svatých, které osvětlují okna lucerny zakončené trojúhelníkem symbolizujícím boží trojici. Celý prostor lodi kostela tedy vypovídá o tom, že věřící za pomoci písma svatého a církevních učitelů, přes blahoslavenství, která se snaží naplňovat, získá ctnosti a dostane se mezi svaté ke svému Bohu, o což usiluje celý život.

 

Kostel svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou byl postupně rekonstruován a interiér i částečně upraven pod vedením děkana Václava Küchlera od roku 1959. Další generální oprava probíhala v letech 2019 – 2022 díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Manažerem projektu byl Pavel Vlk.