Pracovní skupina oblastní a krajské DMO

Pravidelné setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) je stanoveno každé druhé pondělí v měsíci.

Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

Členové: výkonní pracovníci Rozvoje Třebíčska (dále jen TMV)  a Koruny Vysočiny, ředitel/ka DMK Vysočina Tourism

 • Říjen 2021

Setkání oblastních DMO a krajské DMO na setkání partnerů DMO Třebíčsko - Moravská Vysočina. Probrány nové plány a vize paní ředitelky, představení témat na rok 2022

 • Srpen 2021'
  Srpnové společné setkání bylo zrušeno z důvodu personálních změn na kraji.
 • Červenec 2021
  Vzhledem k personálním změnám na centrále cestovního ruchu kraje Vysočiny, bylo iniciováno setkání DMO s krajským odborem cestovního ruchuCílem setkání bylo představení vizí a směrů v cestovním ruchu oblastních DMO.
 • Červen 2021

  V měsíci červen došlo také k představení návrhu plnění smlouvy o partnerství mezi TMV a VT. TMV představila aktivity spolu s časovým i finančním plánem pro rok 2021, které vyplívají z plnění smlouvy.
 • Květen 2021
  Na schůzce jsme probrali připravené smlouvy o spolupráci a partnerství. Domluvili jsme operativní věci tak, aby již v květnu mohlo nastat plnění.
 • Duben 2021
  Pravidelná schůzka DMO v kraji. Ředitel VT informoval o ročním tématu CzT, kterým budou Tradice. Ze stran oblastních destinací byly vzneseny dotazy na připravovanou soutěž Kraje Vysočina na podporu cestovního ruchu, na systém podpory a spolupráce s ohledem na roční témata. Pan ředitel vyzval oblastní DMO k zaslání marketingového mixu, který by pro svoji oblast využily. Domluvili jsme se, že počkáme až na návrh smlouvy o společné podpoře, ohledně které proběhla minulý týden schůzka s vedoucími odboru regionálního rozvoje a také s odborem cestovního ruchu.
 • Březen 2021
  Opětovný pokus o nastavení systému spolupráce a podpory. Bohužel nebyly reflektovány požadavky ze strany oblastních destinací a nabídka byla více než nevýhodná. Z toho důvodu jsme odmítli tuto verzi spolupráce. Další schůzka již byla naplánována i s kolegy z Krajského úřadu Kraje Vysočiny a panem Radním pro kulturu a cestovní ruch.
 • Únor 2021/2
  Online setkání ohledně možnosti finanční podpory DMO od krajské DMO. Byla představena smlouva o zajištění služeb. Pan ředitel vsvětlit jeho záměr a následně předal podklady k posouzení představenstva oblastních DMO.
 • Únor 2021/1
  Telefonické setkání se zástupci Vysočina Tourism ohledně produktu a hlavního tématu roku 2021. Probrali jsme technické a marketingové záležitosti. Cílem bylo nastavit vzájemnou komunikaci ohledně přípravy strategických aktivit pro rok 2022. Nastavení správného toku informací a společného tahu na branku.
 • Leden 2021/1
  Pravidelné online setkání s produkt managerem Vysočina Tourism. Předání informací ohledně pokračování příprav na tématu roku 2021. Společný brainstorming ohledně možností propagace a uchopení v širším měřítku.
 • Leden 2021
 • Možnosti finanční podpory ze strany Vysočina Tourism. Zatím nebylo nic domluveno, budeme čekat na další kolo jednání.
  Spolupráce s připravovaným průvodcem, propagační materiál, který bude vydávat Vysočina Tourism. Proběhlo připomínkování.
 • Prosinec 2020
  V rámci společného vzdělávání jsme se účastnili online školení pro DMO v kraji Vysočina. Cílem školení bylo zlepšení práce na sociálních sítích a hledání vzájemné synergii v online prostředí.
 • Listopad 2020/4
  V rámci pozvánky od CzechTourism jsme se spojili s krajským koordinátorem, tak abychom synchronizovali další kroky a společně si naplánovali aktivity na roky 2021-2025. CzechTourism Strategy Day.
  Proběhl telefonický hovor s produktovou manažerkou ohledně koordinace aktivit s krajskou DMO. Dosavadní schůzky probíhaly formou převzetí a ztotožnění se s aktivitami Vysočiny Tourism a častokrát se duplovali s aktivitami našich destinací. Domluvili jsme se, že další setkání bude spíše o projektech do roku 2022. Navíc jsme se s oblastní DMO shodli na tom, že je potřeba profilovat náš brand Vysočiny, který zcela chybí.
 • Listopad 2020/3
  v rámci vzdělávání podnikatelů a všech subjektů v rámci DMO a kraje, jsme si zaplatili lektorku, online strategičku, která nám během 4 hodin odpoví na otázky jak na sociální sítě v době nouze. Školení se účastní i zástupci kraje.
 • Listopad 2020/2
  Pravidelná online schůzka s krajskou DMO a oblastní DMO. Probrali jsme plány do příštího týdne, přípravu podpory podnikatelů v cestovním ruchu s nadcházejícími Vánoci.
 • Listopad 2020/1
  S krajskou DMO jsme se domluvili na pravidelných schůzkách 1x za týden, každé úterý v 9:00 hodin. Krátká pracovní informativní schůzka nám pomůže lépe koordinovat činnosti v rámci kraje.
  Na první schůzce jsme byli obeznámeni s novými produkty kraje pro rok 2021, seznamem tiskovin, které budu v roce 2021 vytištěné. TMV představila produkt CR Dvanáct pokladů Třebíčska.
 • Říjen 2020/2 vzhledem k blížící se mu konci roku a aktuální práce na marketingových strategiích, akčních plánech a přípravě roku 2021 jsme se s kolegy domluvili, že se budeme pravidelně setkávat každé úterý v 9:00 hodin. Dnes proběhla první pracovní schůzka, na které byli za Vysočina Tourism účastni produktový manažeři. Představili nám jejich plán aktivit, na které můžeme navázat. Domluvili jsme se, že na dalších schůzkách by měli být i pracovníci marketingu, abychom byli plně informováni o aktivitách v návaznosti na produkty.
 • Říjen 2020/1 v rámci pravidelného vzájemného informování představila KV  Vysočina Tourism  projekt Zážitková karta Koruny Vysočiny. Vysočina Tourism zvažuje zavedení své karty na celé území a domlouvali jsme se, zda by se stala Zážitková karta Koruny Vysočiny pilotním a zkušebním projektem pro kraj.TMV o kartě zatím neuvažuje.
 • Školení Bezpečnost na internetu 13.10.2020
 • Září 2020/2
  setkání s ředitelem Vysočina Tourism a se zástupci z destinační společnosti Koruna vysočiny. Vzájemné představení se, svých projektů a vizí do budoucnosti.
  Přiblížení ročního tématu Vysočiny Tourism
  Představili jsme projekty, které budeme v blízké době realizovat
  Domluvili jsme se na finanční podpoře ze strany Vysočiny Tourism pro certifikované destinace v kraji. Jedná se o podporu 200.000,- Kč bez DPH.
 • Školení Nové metody v cestovním ruchu 23.9.2020
 • Školení Instagram 14.9.2020
 • Září 2020/1
  Společný telefonát ohledně plánů Vysočina Tourism - téma na rok 2021. Vysočina dětem. Vyjasnění si zaslání podkladů, představení hrubého plánu ze strany Vysočiny Tourism a domluvení se na základních 5 pilířích spolupráce.
 • Srpen 2020
  Společný pravidelný call ohledně několika témat.
 1. Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu - příprava vzdělávání s doporučením lektorů a možností využití zkušeností v online marketingu Koruny Vysočiny.
 2. Koruna Vysočiny sklářská - představení způsobu navázaní na krajské téma a jeho rozpracování. Konzultace ohledně grafiky a obsahu.
 3. Společná propagace na akci ve Žďáře nad Sázavou v rámci Slavností jeřabin - domluven společný stánek, kde KV bude prezentovat nejen svoji destinaci, ale celý kraj.
 4. Pro TMV téma vsysočina sklářská naprosto nevyužitelné.
 • Červen 2020 pracovní schůzka tentokrát proběhla již fyzicky. Cílem schůzky byla informace o aktuálním dění v destinaci a také připravované aktivity a podpory ze strany Vysočina Toursim. Koruna Vysočiny byla požádána o pomoc při realizaci akce ve Světlé nad Sázavou, kde budeme mít také příležitost se prezentovat. Dále byl představen připravovaný projekt putování za sochami Michala Olšiaka a také Karta Koruny Vysočiny. Současně jsme obeznámili z průzkumu o obsazenosti ubytovacích zařízení.
 • Květen 2020/2 pracovní schůzka s Vysočinou Tourism ohledně společné propagace v OC City park.
 • Květen 2020/1 call domluvení se na zaslání fotografií na prezentaci, příprava projektu "mapování regionálních produktů kraje Vysočina".
 • Březen 2020/2 call příprava strategie na dobu po Covid-19. Domluvení vzájemné podpory přes sociální sítě. KV a TMV bude zasílat návrhy příspěvků na sociální sítě VysočinyTourism.
 • Březen 2020 jako reakci na nemožnost vzájemného setkávání jsme domluvili pravidelné cally se zástupci Vysočiny Tourism a oblastních destinací.  Hovor probíhá pravidelně každých 14 dní a jeho předmětem je informovanost o aktuálním dění a koordinace vzájemných plánů.
 • Leden 2020 proběhla pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu Holiday Praha
 • Květen 2019 setkání pracovníků TIC a DMO v Jihlavě
 • Duben 2019 setkání v Jihlavě ohledně produktových karet, účastníci i zástupci CzechTorusim
 • Březen 2019 setkání s Krajskou DMO a subjektů v CR v Jihlavě, jednání ohledně produktového plánu v rámci „Vysočina filmová"
 • Únor 2019 pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu a Holiday World Praha, účastník i CzechTorusim
 • Leden 2019 pracovní schůzka ohledně společné prezentace na veletrhu GO Brno, účastník i CzechTorusim
 • Leden 2019 tradiční setkání pracovníků TIC a DMO v Jihlavě